ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

10 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President meets UN Assistant Secretary General
10 February 2012, Press Release