ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

8 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާ ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
Indian High Commissioner calls on the President
08 February 2012, Press Release