ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރެއްވުން

7 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވާ ކުރައްވައިފި
7 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
Dr Mohamed Waheed sworn in as President
07 February 2012, Press Release