ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއާއި ކްއީންސްލޭންޑް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅިގެން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ރަސްމިއަޔާތު

21 ޑިސެންބަރު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ވަޒީފާ ނެތިފައި ތިބެނީ، އެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު އެޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި ނެތުމުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ޑިސެންބަރު 2011, ޚަބަރު
“Youth are Unable to Find Work not because there is no Work, but simply because they do not have the Necessary Skills”- President Nasheed
21 December 2011, Press Release