ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

23 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން، ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫގައި ފަށްޓަވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
Working Session of Cabinet Meeting gets Underway in Thinadhoo
23 August 2011, Press Release