ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސީޝެލްސްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

4 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސީޝެލްސްގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Meets Seychellois President
05 August 2011, Press Release