ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި

3 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
The President Departs for Seychelles
03 August 2011, Press Release