ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 46 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

26 ޖުލައި 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މިއަދު ހެނދުނު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވެވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
President and First Lady Participate at the Special Flag-Hoisting Ceremony
26 July 2011, Press Release