ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި "ނޫސްވެރިންގެ ހަވީރު 2011"ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

3 މޭ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ހުރިހާ ހުރަސްތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ނޫސްވެރިންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2011, ޚަބަރު
President Reaffirms His Commitment to Consolidate Press Freedom
04 May 2011, Press Release