ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިކާއޯގެ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަޙައްދުގެ ރީޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

13 އޭޕްރިލް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
13 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
International Civil Aviation Organisation Regional Director for Asia Pacific Pays a Courtesy Call on the President
13 April 2011, Press Release