ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކަމަށް އަޙްމަދު ޢިނާޒު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުން

10 އޭޕްރިލް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ކަމަށް އަޙްމަދު ޢިނާޒު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2011, ޚަބަރު
President Appoints Ahmed Inaz as the Minister of Finance and Treasury
10 April 2011, Press Release