ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޮރިޝަސްއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މާލެ ވަޑައިގަތުން

14 މާރިޗު 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޮރިޝަސްއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މާލެ ވަޑައިގެންފި
14 މާރިޗު 2011, ޚަބަރު
President Nasheed Returns After Mauritius Visit
14 March 2011, Press Release