ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތް އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the Rt. Hon. Lord Richard Benyon, Minister of State for Foreign and Commonwealth and Department of Environment of UK
28 May 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024, ޚަބަރު