ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިޑްސް4 ގެ "ސްމާރޓް މޯލްޑިވްސް: ޖަރނީ ޓުވަރޑްސް އަ ޑިޖިޓަލީ އިންކްލޫސިވް ކޮމިއުނިޓީ" ސައިޑް އިވެންޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

28 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

“Let us join hands and embrace the limitless opportunities ahead as we navigate towards a future where SIDS flourish in the digital age" - President Dr. Muizzu
28 May 2024, Press Release
ކުރިއަރާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނަކަށް ސިޑްސް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
28 މޭ 2024, ޚަބަރު