ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގިރާވަރު ފަޅު، ގުޅީ ފަޅު އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގައި ކުރިއަށްދާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލެއްވުން

20 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލޭގެ ރައްޔިތުން އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭހެން، މި ފަސް އަހަރުތެރޭގައި ގޯއްޗެއް ނުލިބޭ، ގެދޮރެއް ނުލިބޭ، އެކަކުވެސް ނުހުންނަ ހިސާބު އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓް، އެކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހާސިލްކުރާނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President ensures access to housing for all residents and people residing in the greater Malé region within the current term
20 April 2024, Press Release