ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ފީއަލީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާން، އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ބޭކާރުނުވެ، އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ފަހަތަށް ނުގޮސް، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކުގައި ކުލަ ޖައްސައިދޭން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President expresses commitment to fulfilling the aspirations of the people without wasting a single day or causing delays
14 April 2024, Press Release