ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

13 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with North Nilandhe Atoll Council and Nilandhoo Island Council to discuss the most crucial issues for the development of Nilandhoo Island and the entire atoll
13 April 2024, Press Release