ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފ. މަގޫދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ފަށާފައި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކީ ހުއްޓައިނުލާ ކުރިޔަށްގެންދާނެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެރަށުގެ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވިދާޅުވެއްޖެ
14 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President assures that the ongoing developmental initiatives of F. Magoodhoo will continue without any halt
14 April 2024, Press Release