ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President meets with Laamu Atoll Council to discuss the most crucial development needs for the atoll
12 April 2024, Press Release