ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC members of L. Fonadhoo Island to discuss important development initiatives for the island
12 April 2024, Press Release