ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މ. ރަތްމަންދުއަށް ވަޑައިގަތުން

6 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މ. ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
6 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC of M. Raiymandhoo and discusses their critical developmental needs
06 March 2024, Press Release