ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

5 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
5 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC of Dh. Ban'didhoo and discuss their most critical needs and concerns.
05 March 2024, Press Release