ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނ. ހޮޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހޮޅުދޫގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ހޮޅުމީދޫގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
Government will pay close attention to developing infrastructure in Holhumeedhoo, which is designated as part of Holhudhoo, says President
28 February 2024, Press Release