ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުންވަނީ ދައުރުގެ ކުރީކޮޅު ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރަން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގެންފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Sh. Goidhoo Island Council and WDC members: Council members appreciative of Government for meeting requirements early in the Administration
27 February 2024, Press Release