ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. މަޑަވެލީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އޮޅުންފިލުވައިގެން، ރައްޔިތުން އެދިލައްވާ ގޮތަށް، އެ އަމާޒަށް މަސައްކަތްކުރުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
My primary goal has always been to listen to the people’s needs and work towards meeting their aspirations, says the President
20 February 2024, Press Release