ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށަށް މިވަގުތު އެންމެ ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު