Photo Album

The President meets with the GDh. Rathafandhoo Council members and WDC

20 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ އެރަށަށް މިވަގުތު އެންމެ ދަތިވެފައިވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު