ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets members of the GDh. Vaadhoo Council and WDC: The Council emphasises the need to prioritise the island’s economic advancement
20 February 2024, Press Release