ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައި
18 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the island council and WDC members of Addu City: The City Council assures the Government of their full support regarding the development plans
18 February 2024, Press Release