Photo Album

The President meets with the members of the Addu City Council and WDC

18 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައި
18 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the island council and WDC members of Addu City: The City Council assures the Government of their full support regarding the development plans
18 February 2024, Press Release