ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ވަންދުއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

7 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުންވެސް އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ކަންތައްތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު