ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 28/12/2023

28 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާއަށް ހާމަކުރުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ސެނަކޯ މާލަމުގައި މި ހަފުތާގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕަރސަން ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The Government kicks off regular Press Conferences of ministries and SOEs
28 December 2023, Press Release
The Administration reveals the expenses of the Vice President's official visits to Geneva and China, as pledged
28 December 2023, Press Release