ފޮޓޯ އަލްބަމް

މި އަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާ

26 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުން ލިބިގަންނަންވީ ފިލާވަޅަކީ އެންމެން އެކުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ސާބިތުވެތިބުމުގެ ފިލާވަޅުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ދިވެހިން އެކަކު އަނެކަކުގެ އަބުރަށާއި ޢިއްޒަތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް މަގުދައްކައިދޭން އެބަޖެހޭ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The primary message derived from the observance of National Unity Day is to reinforce our allegiance to Islam, states the President
26 December 2023, Press Release
The President asserts that every citizen bears responsibility for fostering mutual respect towards protecting the honour and dignity of others
26 December 2023, Press Release