ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ދޮންބަންޑާރައިންގެ ހަނދާނީ މައުރަޒު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުވައިދެއްވުން

17 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ހަނދާނީ މަޢުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ހުޅުވައިދެއްވައިފި
17 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The First Lady inaugurates the ‘Dhon Bandaarain Handh’aanee Mauraz’
17 December 2023, Press Release