ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔޫ.އޭ.އީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

30 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުން އަދި ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
President reiterates commitment to prioritise the interests of Maldivians
30 November 2023, Press Release