Photo Album

The President meets with Maldivian Community in UAE

30 November 2023

Related Articles

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުން އަދި ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
President reiterates commitment to prioritise the interests of Maldivians
30 November 2023, Press Release