ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

28 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Minister of National Education of Türkiye pays a courtesy call on the President
28 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު