ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކީވިލާތުގެ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފޮރެސްޓްރީ މިނިސްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

28 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Türkiye's Agriculture and Forestry Minister Pays Courtesy Call on the President
28 November 2023, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފޮރެސްޓްރީ މިނިސްޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
28 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު