ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ރައުންޑް ޓޭބަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ނިއުޓްރިޝަން އެންޑް ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

6 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The First Lady calls for good role models when promoting nutrition and healthy lifestyles
06 November 2023, Press Release
ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ކުރިއެރުވުމުގައި މުޅި ސަރުކާރާއި މުޖުތަމަޢު ވެސް މިސާލު ދައްކަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު