Photo Album

The First Lady attends the launch of the 'Roundtable consultation on nutrition and healthy lifestyle'

06 November 2023

Related Articles

The First Lady calls for good role models when promoting nutrition and healthy lifestyles
06 November 2023, Press Release
ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމާއި، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ކުރިއެރުވުމުގައި މުޅި ސަރުކާރާއި މުޖުތަމަޢު ވެސް މިސާލު ދައްކަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު