ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައި.އެފް.ސީ ގެ 'ފިއުޗަރ ލޭންޑްސްކޭޕް އޮފް ކޯޗިންގް' މާސްޓަރ ކްލާސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

24 އޮކްޓޫބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President stresses importance of skill enhancement and adaptability in a changing world
24 October 2023, Press Release
ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 އޮކްޓޫބަރު 2023, ޚަބަރު