ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރ. މާކުރަތާއި އުނގޫފާރުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވުން

5 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރ. މާކުރަތާއި، ރ. އުނގޫފާރުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure on R. Maakurathu and Ungoofaaru Islands
05 September 2023, Press Release