ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހދ. މަކުނުދުއާއި ކުމުންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވުން

4 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހދ. މަކުނުދޫއާއި ހދ. ކުމުންދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު