ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރ. ދުވާފަރުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން

24 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރ. މަޑުއްވަރި އަދި ދުވާފަރުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
24 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates new infrastructure on R. Maduvvari and Dhuvaafaru Islands
24 August 2023, Press Release