ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން

23 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure on R. Kinolhas Island
23 August 2023, Press Release