Photo Album

The President inaugurates newly completed infrastructure on R. Kinolhas Island

23 August 2023

Related Articles

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The President inaugurates newly completed infrastructure on R. Kinolhas Island
23 August 2023, Press Release