ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އއ. ފެރިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވުން

16 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih inaugurates new wing of A.A. Feridhoo Health Centre
16 August 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އއ. ފެރިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރެވުނު އައު ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
16 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު