ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާ ސަރަޙައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

28 މޭ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: މަގޫދޫއަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
28 މޭ 2023, ޚަބަރު