Photo Album

The President visits the airport project site on F. Magoodhoo Island

28 May 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: މަގޫދޫއަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
28 މޭ 2023, ޚަބަރު