ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ރަސްމީކޮށް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވުން

15 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ކުރިއަށް ދެން އޮތީ އަދި މާ ފަހި ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
The future of G.Dh. Faresmaathodaa Island looks promising, says the President
15 March 2023, Press Release